Vedtægter for Aarhus Transport Group

§1
: Navn

Aarhus Transport Group
. Forkortet: ATG

§ 2
: Hjemsted
Aarhus Kommune

§ 3: Formål

Aarhus Transport Group har til formål:


 • At styrke samarbejdet mellem transportens interessenter og sikre erhvervslivet øget konkurrencekraft gennem udvikling af regionens infrastruktur, teknologi, transportteknik og vidensniveau.
 • At gøre opmærksom på Aarhus som landets førende transportcenter.
 • At sikre udviklingen for transportvirksomhederne i Aarhus.


§ 4: Medlemsskab

Som medlem af ATG kan optages erhvervsvirksomheder, læreanstalter og enkeltpersoner, der har evne til, ønske om og vilje til at arbejde efter ATG’s målsætning. Medlemskabet bør sigte mod virksomhedernes ledende medarbejdere samt en bred erhvervsrepræsentation.

§ 5: 
Ind- og udmeldelse
Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller sekretariatschefen. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel med virkning til igangværende regnskabsårs udløb. Medlemmer, der er i kontingentrestance i mere end en måned efter påkrav, kan af bestyrelsen fratages medlemskabet.


§ 6
: Årskontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales forud med forfaldstidspunkt hvert regnskabsårs begyndelse. I tilfælde af udmeldelse refunderes kontingent ikke for igangværende regnskabsår, jf. §5.


Såfremt den efterfølgende generalforsamling vedtager forhøjelse respektiv nedsættelse af det allerede erlagte kontingent, finder regulering sted inden for 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Foreningens medlemmer betaler samme kontingent. Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftale med enkelte medlemmer om disses betaling af et nærmere fastsat højere kontingent.

§ 7
: Generalforsamling

ATG’s øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved fremsendelse af almindeligt brev til medlemmerne.
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status

 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant til bestyrelsen

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til ATG’s formand senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes inden 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

Generalforsamlingen fastsætter selv sin dagsorden.


Afstemninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende medlemmer. Afstemninger kan ikke finde sted ved fuldmagt fra andre medlemmer, hvorimod medarbejdere ansat i firmaer med gyldigt medlemskab kan møde med fuldmagt fra arbejdsgiveren udstedt af en eller flere tegningsberettigede personer.

§ 8
: Ledelsen

Bestyrelsen udgøres af 7 – 9 personer, der vælges på årlige generalforsamling. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af Aarhus Transport Group og vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer skal tilstræbes opstillet og valgt således, at så vidt muligt halvdelen af medlemmerne er på hvert år.


Formanden vælges af bestyrelsen, der i øvrigt efter eget skøn kan foretage konstitution af andre poster. I tilfælde af stemmelighed ved konstitueringen afgøres denne ved lodtrækning.
Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen har til opgave aktivt at sikre opfyldelse af ATG’s formålsparagraf, og bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling samt forestår afholdelse af medlemsmøder efter behov.

§ 9
: Regnskabsår

Regnskabet løber fra 1/1 til den 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1/6-92 til den 31/12-92.


ATG’s regnskab udfærdiges af kasseren og skal foreligge til revision senest en måned før den ordinære generalforsamling.

§ 10: 
Hæftelse

ATG hæfter kun for sine forpligtigelser med den til ATG til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke ATG’s enkelte medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Alle udbetalinger fra ATG’s midler kan kun ske med underskrift fra formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem. Disse kan meddele prokura til sekretariatschefen inden for en beløbsgrænse vedtaget af den samele bestyrelse i forening.

§ 11
: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal forelægges på en indkaldt generalforsamling, hvor hvert medlemskab har èn stemme. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


§ 13: 
Opløsning

Foreningen kan kun opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og da kun med ¾’s majoritet af de fremmødte.
Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 1993 med senere ændringer på generalforsamlingerne 25/5-1994, 19/4-1995 og 29/4-1997.