Aarhus Kommune i trafik-dialog med erhvervslivet

Erhvervslivet får nu mulighed for at komme med synspunkter og forslag i en dialog med Teknik og Miljø, allerede inden blækket på nye trafikplaner er tørt.

Som noget helt nyt inviteres blandt andre erhvervslivets organisationer til dialogmøder med kommunens trafikplanlæggere på et meget tidligt tidspunkt i planlægningen. Dermed håber Teknik og Miljø at opfylde et ønske fra store dele af erhvervslivet om at få mulighed for at påvirke nye trafikale ændringer i kommunen, inden de er så langt, at det er svært at få ændret på beslutningerne.

Baggrunden herfor er to undersøgelser af tilfredsheden med kommunens kommunikation om trafik og mobilitet, som er blevet gennemført. Dels som en spørgeskemaundersøgelse på nettet, der blev foretaget sidste år blandt byens erhvervsvirksomheder og yderligere suppeleret i begyndelsen af 2016. I alt indkom der 132 besvarelser.

Herudover blev der også gennemført en face-to-face interviewundersøgelse med deltagelse af repræsentanter fra byens største erhvervsorganisationer og udvalgte erhvervsfolk.

Som sagt handlede undersøgelserne ikke om de konkrete trafikale ændringer, men om hvorvidt virksomhederne føler sig tilstrækkeligt informeret og involveret i forbindelse med planlægning og udførelse af nye anlægsarbejder, der påvirker trafikken.

Konklusionen på de to undersøgelser var, at kommunikationen på området er forbedret de seneste år, men at der stadig er plads til forbedring. De fleste ønsker at modtage information om vejarbejder og lignende via skilte, Østjyllands Radio (P4) og gennem målrettede nyhedsbreve til erhvervslivet.

En anden konklusion var, at især de store erhvervsaktører – herunder specielt organisationerne – efterlyser en egentlig dialog med kommunen på et tidligt tidspunkt, når det kommer til den overordnede trafikale planlægning i Aarhus Kommune. Og det er altså dette punkt, som teknik og Miljø nu imødekommer med invitation til halvårlige dialogmøder.

Der bliver inviteret til det første møde efter sommerferien. De større erhvervsorganisationer inviteres, men andre interesserede kan også tilmelde sig ved henvendelse til mobilitetschef Susanne Krawack på suskra@aarhus.dk

Undersøgelserne har ud over de nævnte dialogmøder givet anledning til også at fokusere på andre områder, hvor erhvervslivet har efterlyst forbedringer. Det handler blandt andet om at skilte bedre i forbindelse med vejarbejder o. lign.

Fakta

I interviewundersøgelsen deltog:

Jess Abildskou, direktør Abildskou A/S

Bente Steffensen, direktør Erhverv Aarhus

Claus Bech, Direktør Aarhus Cityforening

Henrik Kleis, formand Aarhus Transport Group, formand Aarhus City Forening

Flemming Ejlersen, chefkaptajn Molslinien

Betina Halvorsen, administrator Aarhus Håndværkerforening

Tilbuddet om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til samtlige medlemmer af Erhvervs Aarhus, Aarhus Cityforening, Aarhus Transport Group samt Aarhus Håndværkerforening. 132 besvarede spørgsmålene.

Hovedkonklusioner (de to undersøgelser sammenholdt)

  • Opfattelsen af kommunens kommunikation om trafikal mobilitet er blevet forbedret markant gennem de seneste par år, men der er stadig plads til forbedring.
  • Især de store erhvervsorganisationer efterlyser mere involverende dialog om den overordnede mobilitetsdagsorden, mens den enkelte virksomhed i højere grad ønsker bedre information – og kun dialog, når det handler konkret om forhold for den enkelte virksomhed.
  • De fleste svarer, at de ønsker information om mobilitet via skilte, Østjyllands Radio samt nyhedsbreve.
  • En af de store udfordringer er at styre entreprenørerne i forbindelse med givne anlægsopgaver. Det kan give sig udslag i mangelfuld og dårlig skiltning, dårlige løsninger mht. at lede trafikanterne forbi anlægsarbejdet mv.
  • Der er et ønske om, at skiltning i forbindelse med vejarbejder bliver tydeligere, pænere og med tydelig markering af, hvor lang tid det pågældende vejarbejde tager.