Høringssvar til Aarhus Kommune vedrørende flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde

fly paa landingsbanen

ATG har deltaget aktivt i forbindelse med høringssvar til kommunen i forbindelse med en flytning af nuværende Tirstrup Lufthavn til en ny placering ved Thomasminde.

En del af ATGs høringssvar kan ses nedenfor:

Kommentar til en eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde

Aarhus Transport Group har valgt at kommenter en flytning til Thomasminde på følgende baggrund:

Vi har koordineret vores svar med Erhverv Aarhus som har udarbejde en dybdegående besvarelse som ATG er på linie med.  Derfor har ATG valgt at lave enkelte nedslag på områder som vi finder relevante og som supplerer Erhverv Aarhus besvarelse.

Desuden har vi i samarbejde med partnere udarbejdet to rapporter hvor den ene primært omhandler  de  Finansielle aspekter og investorer og den anden hvor vi ser på   Luftfartsmæssige forhold omkring ny Århus lufthavn med lidt andre øjne end Rambøll rapporten.

Oprettelse af et lufthavns-konsortium

Eftersom forudsætninger for en mulig  flytning  at Tirstrup Lufthavn til Thorsminde nu er tilstede vil ATG foreslå at der nedsættes en arbejdsgruppe betsående af lokale erhvervsfolk, relevante interessegrupper  og Kommunens embedsmænd for at fortsætte analysearbejdet.  ATG mener at kommunen har fravalgt denne mulighed og udelukkende benyttet embedsmænd fra Trafikstyrelsen og kommunen. Vi mener at praktiske erhvervsfolks medvirken fremadrettet vil ghavne processen

Teoretiske forudsætninger og krav til Aarhus Kommune

Kommissoriet for analysen virker uklart for ATG.  ATG mener at der i Rambøll rapporten arbejdes med hypotetiske forudsætninger og forkerte talstørrelser for trafikprognoser, catchment area, markedsstørrelser mv.  ATG mener at flere af udregningerne er  meget misvisende og for pessimistiske. Yderligere uddybning henviser vi  til Erhvervs Aarhus høringssvar som også omhandler det emne og som er uddybende.  ATG helt er på linie med Erhverv Aarhus betragtning

Økonomi

ATG er meget uenig i Rambøll konklusion af lufthavnens økonomi og rentabilitet.  Vi henviser igen til Erhvervs Aarhus høringssvar som  ATG fuld ud støtter og er ening i

Positivt er det dog at Rambølls direktør i JP Aarhus bekræfter at de finder økonomien i Lufthavnen sund, ved de samme  forudsætninger, samt at fonde kan medvirke til at gøre lufthavnen til en god forretning

Positivt er det også at Rambøll omtaler at investeringsfonde og pensionsselskaber har vist aktivt interesse i at deltage i finansieringen, hvor bl.a også henvises til en anonymiseret Fond som tales som en ”meget relevant finansieringspartner.

Tidsplan for den nye Aarhus Lufthavn

ATG mener det på mange måder vil være fordelagtigt at fremrykke åbning af lufthavnen  fra analysens 2025 til 2020. Det burde teoretisk være  muligt, og vi mener det bør overvejes og undersøges nøjere.

Samfundsøkonomi

Det  at de samfundsmæssige fordele ved den nye Aarhus Lufthavns etablering i Thomasminde er ganske betydelige, det har flere  tidligere analyser og rapporter understreget. Derfor er ATG også uforstående overfor foranalysens fraregning af de dynamiske væksteffekter for erhvervslivet og borgerne i Jylland. Igen henvises til Erhverv Aarhus uddybende høringssvar

Indenrigstrafikens betydning og passager prognose

Foranalysen synes at undervurdere indenrigstrafikken, som imidlertid især i de første par startår vil udgøre den største enkelttrafik og således være vital vigtig for økonomien.

I fremtiden er indenrigstrafik til København i virkeligheden kun aktuel fra Aalborg og Aarhus Lufthavn, dog måske også den mindre rute fra Sønderborg

Den nye motorvej Herning – Aarhus E15 bevirker at Herning. Ikast, Viborg bliver catchmenet area for Aarhus Lufthavn.

SAS har tidligere i samråd med Tirstrups ledelse vurderet et årligt indenrigspassagertal  til 650.000 med en central placeret lufthavn ved Thomasminde og tæt på LETBANEN .

ATG’s passagerprognose

Indenrigs og udenrigsruter  & Charter

År 0-3  =   850.000 – 2 mio

År 3-6  =   2 mio – 3,2 mio

Luftfragt

Umiddelbart finder ATG ikke at LUFTFRAGT har været en del af den samlede analyse og reelt ikke være et tema i luft
havnsdebatten hvilket vi finder er en stor fejl da der kan være store økonomiske gevinster ved at satse på et Multimodal Tarnsport Center i forbindelse med lufthavnen.  I disse år er stor bevågenhed omkring kombinerede transport og der ligger store støtte ordning i EU som supporter Multimodale transporter (Hvidbog Transport 2050 – The Trans-European Transport Networks (TEN-T)

Væksten i såvel luftfragt som søfragt fortsætter med at vokse. Kombinerede fragtmuligheder mellem luft, sø og land spiller en stor  og ofte en afgørende rolle for virksomhedernes konkurrenceevne.

Med tilkomsten at lufthavnen ved Thomasminde får Aarhus en enestående mulighed for at realisere og udvike Vestdanmarks suverænt stærkes Multimodale fragtcenter, som  ingen  andre byer eller regioner har tilsvarende muligheder for at udvikle

Med disse:

  1. Landtranportcentret (Logistikparken) i Aarslev
  2. Aarhus Containerhavn (landets største)
  3. Aarhus Lufthavn i Thomasminde

Besidder Aarhus de 3 væsentligste hovedelementer i absolut international klasse, hvilket skal til for at skabe og markedsføre det største og eneste multimodale cargocenter i Vestdanmark.

Eksemple:

Goteborgs store containerhavn og Landvetter  har udviklet en meget betydelig luftfragtomsætning på mange tusinde tons årligt

Finansielle overvejelser i forbindelse med en eventuel ny placering af Aarhus Lufthavn

I samarbejde med en stor finansiel virksomhed har ATG  udarbejdet en rapport, som sætter fokus på de finansielle aspekter primært med henblik på  mulige  investorer

Desuden har ATG tidligere  sammen med en arbejdsgruppe bestående af lokale erhvervsfolk for relativ få år siden  undersøgt mulighederne for ekstern finansiering . 4 store internationale koncerner viste positiv interesse (to svenske, en tysk og en dansk) i at finansiere, bygge og drive lufthavnen.

Luftfartsmæssige forhold omkring ny Århus lufthavn

ATG og Integra Consultant er gået sammen om at udarbejde en rapport som prøver at analysere forholdene omkring en etablering i Thomasminde ud fra samme grundlagt som Rambøll raporten men hvor vores vurderinger og analyser er anderledes og dermed også en del forskellig fra Rambøll konklusion. Rapporten førlger nedenstående.

Integra Consult har i flere tilfælde været rådgivere for lufthavne i forbindelse med flyvetekniske forhold inklusiv vanskelige lufthavne som Vága Floghavn, Ilulissat Lufthavn, Nuuk Lufthavn og Isafjordur Lufthavn, og har fra dette en stor erfaring med at vurdere luftfartsmæssige hindringer. Baseret på tilgængelige kort samt på kendskab til området, er der absolut intet som forhindrer en etablering af Århus Lufthavn ved Thomasminde. Der vil kunne etableres en lufthavn i fuld overensstemmelse med gældende danske bestemmelser samt ICAO’s Annex 14. Enkelte justeringer i forhold til en standard lufthavn vil forekomme for herigennem at sikre en god indflyvning og så få støjgener som muligt. I virkeligheden kan en ny lufthavn ved Århus få væsentlige positive miljømæssige effekter i forbindelse med indflyvningen, idet der kan etableres CDA (Continuos Decent Approach) samt RNP procedures. Ny Århus Lufthavn vil kunne tilbyde en række luftfartsmæssige fordele.

Vedrørende vindmøller og andre menneskeskabte hindringer, må det vurderes nærmere om sådanne må fjernes.

Trafiktal

De i rapporten angivne trafiktal for Århus Lufthavn er baseret på en standardformel, som ofte anvendes i Danmark. Trafiktallene er baseret på et såkaldt catchmen area, hvorved der opnås et passagertal på cirka 2.000.000 for Århus Lufthavn, et tal som er sammenligneligt med Aalborg lufthavn og betydeligt mindre end Billund lufthavn med et tal i dag på over 2.000.000. Det virker lidt overraskende, at beregningen viser, at Århus lufthavn vil have et lavere antal passagerer end Billund lufthavn, som har et dårligere catchmen area. Samtidigt er det også væsentligt at bemærke, at de sidste beregninger fra Aalborg lufthavn viser, at lufthavnen har et betydeligt større catchmen area, da Aalborg tiltrækker passager fra det sydlige Jylland baseret på billig parkering samt nem adgang til lufthavnen.

Det er Integra Consult’s vurdering, at traditionelle beregninger for trafiktal ikke kan anvendes i forbindelse med Århus Lufthavn. Interessant er det samlede antal passagerer fra jyske lufthavne som Aalborg, Århus, Billund og Karup. Disse fire lufthavne har et samlet passagerantal på 4.826.000 i 2015 (kilde Danmarks Statistik). Hertil kommer et stort antal passagerer fra Jylland, som bruger Hamborg lufthavn, idet Hamborg lufthavn tilbyder en større vifte af destinationer. Alt i alt er der i 2015 et passagergrundlag for en lufthavn i Jylland i 2015 på mere end 5.000.000 passagerer. Dette tal vil være større, hvis der i Jylland var en lufthavn med mange internationale forbindelser og hvor det vil være let at komme til.

Interessant i forbindelse med Århus lufthavn er, at hvis der bygges en lufthavn godt placeret i Jylland vil luftfartsselskaberne forsøge at samle de jyske aktiviteter i en enkelt lufthavn for herigennem at få en bedre belægning og en større frekvens. Der er ingen tvivl om, at selskaber som KLM, BA, Lufthansa, Turkish, Brussels Airline, Atlantic Airways, CSA og Icelandair vil operere fra den lufthavn med det bedste grundlag. Tilsvarende vil øvrige selskaber som f.eks. Swiss og WizzAir givetvis starte operationer fra en lufthavn med tilstrækkeligt grundlag. SAS og Norwegian vil måske have en anden strategi, idet en stor del af deres grundlag er indenrigstrafik.

Ikke alene vil en centralt placeret lufthavn i Jylland give en bedre service til erhvervslivet i det meste af Jylland, i form af flere direkte forbindelser, men også i form af hyppigere afgange. Det er forventningen, at antallet af passagerer, der rejser fra Jyske lufthavne, vil stige fra det nuværende niveau når servicen leveret fra luftfartsselskaberne er bedre.

En tilsvarende udvikling vil givetvis ske med chartertrafikken. Charterpassagerer er mere prisfølsomme, så her vil antallet af passager fra en Århus lufthavn afhænge meget af priserne forbundet med parkering, security med mere. Det er vigtigt at lufthavnen tilbyder prisbillige services til både passagerer og luftfartsselskaber. Alt i alt er vurderingen, at de i Rambøll angivne trafiktal er for lave. Et tal på mere end 3.000.000 passagerer er langt mere sandsynlig. Dette tal er baseret på aktuelle tal og på kendte reaktioner fra luftfartsselskaber, og ikke på en teoretisk model som sjældent giver de rigtige tal, men mere en indikation.

Tidsplan

Hvis økonomien skal forbedres, kunne anlægsperioden formindskes. I Grønland forventes etablering af en betydelig vanskeligere lufthavn som f.eks. Ilulissat lufthavn kun at tage 3 til 4 fire år. En Århus Lufthavn vil kunne tages i brug før 2025 hvorved økonomien kunne forbedres. Hvis Århus lufthavn besluttes i 2016 med en etableringstart i 2017, vil lufthavnen kunne starte operationer i 2021 – senest.

Tekniske tiltag

Endnu en gang fokuseres der ensidigt på banelængder, hvor en banelængde på 2.900 meter er mere end rigeligt til at kunne operere større fly. Faktisk kan en bane på 2.200 til 2.500 vise sig at være tilstrækkeligt til at håndtere fly af størrelsesordenen B787 eller A350, hvilket vil være de mest almindelige langdistancefly i fremtiden. En sådan bane vil også kunne håndtere B777 samt A330, men ikke B747 og A380. Sidstnævnte vurderes dog mange år fremover at være for store til en Århus lufthavn. En forkortelse af banen vil have en positiv effekt på økonomien.

Rapporten behandler primært banelængde men undlader at nævne noget om hvorvidt banen vil være en CAT 1, 2 eller 3, om der etableres flyveledelse eller AFIS, hvilke øvrige landingshjælpemidler som skal etableres med mere. Dette vil have en væsentlig indflydelse på anlægget af lufthavnen samt anvendeligheden af lufthavnen. Samtidig er der i den fremsendte rapport intet omkring regularitets- eller minimaberegninger, hvilket gør en del af rapportens konklusioner tvivlsomme ligesom de økonomiske beregninger bagved anlægsomkostningerne må siges at være tvivlsomme, da der ikke er taget stilling til banens layout og konfigurering. I dag er ”best practice” at anvende regularites- og minimaberegninger som grundlag for en etablering af en lufthavn, ikke en banelængde.

En mere detaljeret teknisk beskrivelse af lufthavnen kunne give en klar indikation om hvorvidt investeringsniveauet er korrekt, og om forudsætningerne for anvendelsen af lufthavnen er korrekte.

Økonomi

I forbindelse med gennemgangen af økonomien er der ikke taget stilling til, om Århus Kommunes indskud er lovligt eller ulovligt. Dette er en vurdering som må foretages af et advokatfirma, idet der findes mange eksempler i Europa på lufthavne, som får et økonomisk tilskud fra kommunen uden at dette nødvendigvis har været problematisk.

Det interessante i denne forbindelse er, hvorvidt Århus Lufthavn får lov til at blive etableret og drevet i henhold til gældende EU lov, hvor det står klart beskrevet, at lufthavne skal fungere på helt kommercielle vilkår i lige konkurrence. Etableringen af Århus Lufthavn bør ske uden regional eller national politisk indblanding, og en evt. godtkendelse af anlægget af Århus Lufthavn bør ske på baggrund af gældende lovgivning. Her er det tankevækkende, at hele Århus Lufthavn projektet skal sendes til høring hos de primære konkurrenter til lufthavnen, Billund og Aalborg lufthavne, og ikke Karup, Esbjerg, Sønderborg eller en anden jysk lufthavn.

Det er Integra Consults vurdering, at tallene bagved økonomien i form af trafiktal, tidsplan og investeringer, er for negative. Med de bedre trafiktal, som beskrevet ovenfor, vil økonomien forbedres væsentligt ligesom en hurtigere og billigere implementering vil forbedre økonomien væsentligt. Derfor er det Integra Consults forventning, at breakeven vil ske betydeligt tidligere end angivet af Rambøll. Dette er også støttet af eksterne finansielle institutioner, som ser en betydelig bedre forretning i en ny lufthavn ved Århus end fremgår af Rambøll. Som det fremgår af adskillige artikler, findes der investorer til ny Århus lufthavn, som forventer en langt bedre forretning end angivet af Rambøll.

Konklusionen på gennemgangen af den forkortede version af Rambøll rapporten er, at rapporten ikke uviser et retvisende billede af projektet og økonomien bagved projektet. Specielt økonomien er misvisende, idet de økonomiske beregninger er baseret på alt for negative tal for investeringer, tidsplan og antal passagerer. Hvis økonomien baseres på mere realistiske tal, fås et klart mere attraktivt projekt, som vil være interessant for eksterne investorer.

Finansielle overvejelser i forbindelse med en eventuel ny placering af Aarhus Lufthavn

I samarbejde med en stor finansiel virksomhed udarbejde en rapport som sætter fokus på de finansielle aspekter primært med henblik på  mulige  investorer.

Desuden har ATG tidligere  sammen med en arbejdsgruppe bestående af lokale erhvervsfolk for relativ få siden  undersøgt mulighederne for ekstern finansiering 4 store internationale koncerner viste positiv interesse (to svenske, en tysk og en dansk) i at finansiere, bygge og drive lufthavnen.

 

Med venlig hilsen
JESPER H. HANSEN
Sekretariatschef, Aarhus Transport Group

Tel.: +45 4036 3648

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *