Beretning 2021

 

ATG – Aarhus Transport Group

 

Endnu et udfordrende år.

 

Også i 2021 har vi været begrænset omkring afvikling af medlemsaktiviteter

Følgende arrangementer er gennemført i 2021

Generalforsamling 31.maj

Virksomhedsbesøg Molslinjen – september

Erhvervssamtale  med byrådskandidater som optakt til KV 21  – november – afviklet hos Danske Fragtmænd

 

Ny adresse i kontorfællesskabet HHKT

1.10. rykkede ATG ind på ny lokation på Rådhuspladsen i kontorfællesskabet HHKT

  • Sammen med ACF – Håndværkerforeningen – Kongreskompagniet og Phoenix Housing

 

Medlemsstatus

ATG har fastholdt medlemsstatus på 100  

Økonomi

Regnskabet for 2021 viser et  underskud på DKK 15.367 og egenkapitalen udgør herefter  DKK 359.564

Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende

Kommunikation

Der er udsendt nyhedsmails ca. 1 gang pr. måned – her berettes om hvad der arbejdes med, invitationer til medlemsarrangementer, præsentation af nye medlemmer, relevante nyheder fra medlemmerne (de som vi har kunnet finde) Der er mulighed for medlemmerne til at fortælle nyheder fra virksomhederne.

Der er mulighed for at den enkelte medlemsvirksomhed kan sætte flere direkte modtagere af nyhedsmails.

Hjemmeside opdateres løbende med aktuelle arrangementer og nyheder.

Samarbejder

Aarhus Erhvervssamarbejde består af organisationerne:

Aarhus Haandværkerforening, DI, Dansk Erhverv, Erhverv Aarhus; Visit Aarhus, Østjyske Speditører, Aarhus City Forening, Tekniq, Dansk Byggeri og Aarhus Transport Group.

Samarbejdet afholder møder hvert kvartal timet således at der fra møderne kan sendes forslag til dagsordenspunkter på kommende Erhvervskontaktudvalgsmøder. Aarhus Haandværkerforening er sekretariat for gruppen.

ATG lader sig repræsentere i forskellige netværkssammenhænge og er på den måde synlig for medlemmer og erhvervskredse i øvrigt.

Erhvervspolitik

Høringssvar

ATG bliver inviteret som høringspart i forbindelse med relevante erhvervstiltag i Aarhus Kommune. Der udformes høringssvar. Medlemmerne opfordres til at komme med input til disse.

Der er i 2021 bl.a. afgivet høringssvar i relation til :

Udvidelse af Aarhus Havn

Vision for Midtbyen

Som opfølgning på disse har bestyrelsesmedlemmer og sekretariat deltaget i workshops, borgermøder mv.

Møder politikere

Bestyrelsen afholder løbende møder/drøftelser med såvel lokale som FT politikere for drøftelse af ATG’s indsatser

Særlige arbejdsgrupper

I relation til Aarhus Kommunes arbejde med city-logistik (forankret i Udvalg for bæredygtighed) deltager Henrik Flugt aktivt i drøftelserne.

Marselistunnel og andre infrastrukturprojekter

Med vedtagelse af infrastrukturplan er en række af ATG’s væsentlige mærkesager nu på plads som besluttede projekter.

Det væsentligste er beslutningen om en statslig finansiering af Marselistunnellen.

Der ligger dog stadig en meget stor opgave i at følge op og præge de afledte projekter, hvis finansiering også stadig ligger i kommunalt regi – og dermed også kræver at de opsparede midler fra dækningsafgiften kommer til anvendelse her.

En række af de øvrige planlagte projekter har så lang tidshorisont, at det også her er nødvendigt at følge op overfor politikerne

 

Framlev som transporthub

Bestyrelsen har i 2021 igangsat en undersøgelse af muligheden for at udvikle et attraktivt og tidsrelevant transportcenter på et område i Framlev – tæt på Aarslev. COWI har gennemført undersøgelsen og rapportens konklusioner er fremsendt til medlemmerne .

Uddrag af rapportens konklusioner:

Alle virksomheder har et klart billede af, at efterspørgslen store transport-og logistikcentre er i markant vækst i disse år og udviklingen er accelereret de seneste år. Der opleves en markant stigning i behovet for erhvervsarealer, som er dedikerede til transport-og logistikformål. I Aarhus er der generel mangel store erhvervsarealer, bl.a. til logistikformål.

I Nordeuropa er udviklingen stærkest langs de to korridorer over Femern Bælt mod Danmark og Sverige og fra Tyskland/Mellemeuropa og op gennem Jylland til og med Aarhus.

Ud over store transport-og logistikcentre, ses også et stigende behov for godsterminaler i periferien af de store byer (som Aarhus) til varetagelse af bæredygtig ‘last mile transport’.

Bæredygtighed i transport har stigende fokus: Reduktion af ”tomkørsel”, renere teknologier og bæredygtig distribution i bymidten har fokus.

Udviklingen skyldes flere tendenser:

Der opleves generelt en øget koncentration og specialisering af transport-og logistikfunktioner, både hos logistikvirksomheder, dagligvarekæder mv.

Øget fokus på at reducere omkostninger til logistik-og lager, hvilket betyder øget fokus effektive lagerfaciliteter og placering nær centrale transportkorridorer

Vækst i nethandel betyder øget behov for lager-og distributionsfaciliter langs transportkorridorer og ved transportknudepunkter, nær både havne, bane og vej

Covid-19 har forstærket opmærksomheden på også at have adgang til lagerkapacitet relativ nær slutmodtagerne, af hensyn til forsyningssikkerheden.

Verdensmål og bæredygtighed

ATG følger den massive indsats som medlemsvirksomhederne leverer på dette felt – og vi er klar til at viderebringe erfaringer og nyheder – også på dette felt.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har afholdt 7 møder hen over året.

Bestyrelsesmedlemmerne er aktive i såvel ATG som en række andre sammenhænge og refererer til arbejdet i ATG hvor dette måtte give mening.

Fremtiden

ATG vil forfølge sine mærkesager i fremtiden – skabe relevante medlemsarrangementer med viden, indsigt og netværk for medlemmerne.

 Arrangementer afviklet i 2022 og under planlægning

 

  • Besøg Østjyllands Brandvæsen
  • Nytårskur i samarbejde med Østjyske Speditører

 

Kommende

 

  • Nordatlanten
  • Teknologi og sikkerhed i transportsektoren
  • Besøg Nordic seaplanes
  • Besøg Aarhus Airport
  • Åben Havn
  • Konference om grøn omstilling i den tunge transport på tværs af transportformer.