Dags dato er indsendt høringssvar vedr. Erhvervsområdernes fremtid

Materialer og øvrige høringssvar kan ses på følgende LINK

Høringssvar Aarhus Transport Group(ATG)
Temaplan for erhvervsarealer Aarhus Kommune  Redegørelse og ændringer Forslag April 2020

ATG noterer at der lægges op til et overordnet fokus på at sikre de bedste muligheder for erhvervslivet i fremtiden.
Klare meldinger og planer for placering af virksomheder. Forudsætningen for en levende by og en by i udvikling er og bliver et velfungerende erhvervsliv, hvis virksomheder har muligheder for at udvikle sig og skabe relevante arbejdspladser og økonomi til samfundet.

Der bør være fleksibilitet i den kommende administration af planerne. Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling tilsiger helt nye muligheder for at løse kendte og ukendte udfordringer. – eks. barrierefunktioner overfor sårbare ressourcer.
Det må forventes helt nye typer virksomheder og hjemtagelse af produktion indenfor kendte erhverv – ikke mindst på områder som handel/lager/distribution og samfundskritiske produktionserhverv.

Konkrete:
Kort 7 bør justeres. Det svarer ikke til nuværende planlægning – hverken i funktion eller afgrænsning.

ATG kan kun anerkende hovedformålene vedr.

Undgå konflikter mellem erhverv og ex. Boligområder
– her bør en opdateret viden – indhentet under seneste krise – give anledning til genovervejelse af hvilke potentielle produktioner der kan blive behov for fremadrettet eks. medicinal, vaccine og anden relateret samfundskritisk produktion
Fremme branchefællesskaber
– her bør det overvejes at indarbejde mulighederne for at tænke nyt omkring værdi og forsyningskæder. Eks cirkulær økonomi, stigende fokus på hjemtagning af produktioner og markant øget onlinehandel med deraf følgende lagerbehov.
Infrastruktur i relation til erhvervsarealer
– her er der dels en godstransportside, som er ændret og intensiveret pga onlinehandel – og dels en persontransportside. Udvikling af kommende større infrastrukturanlæg bør tage højde for at der sikres kollektiv transport til erhvervsområderne – eks Transportcentre og Havnen. En Letbane/højklasset busforbindelse bør føres helt frem til de beskæftigelsestunge områder.

Som organisation for transporterhvervene har ATG et særligt fokus på at der skabes basis for at udvikle et større område omkring Framlev som lokaliseringsmulighed for virksomheder med stort arealbehov – herunder transportvirksomheder.
ATG vurderer at det er afgørende at byggemodning mv kommer meget hurtigt i gang. Aarhus har allerede tabt stort til bl.a. Taulov – og Logistikparken er udsolgt. Det er væsentligt at man har lokaliseringsmulighederne ”på hylden” når der opstår behov og mulighed for at tiltrække virksomheder/skabe muligheder for udvidelse og udvikling for eksisterende virksomheder.

Videreførelse af E45 frem til Aarhus Havn via en tunnelløsning er af stor betydning for opretholdelse og udvikling af eksportaktivitet fra dansk erhvervsliv og indskibning af varer til såvel direkte salg, som den videreforsendelse, der også sker via Aarhus Havn.

At erhvervsarealer og områder udvikles og optimeres med fokus på fremtidens behov er afgørende for den fremtidige vækst og udvikling i Aarhus og Østjylland – det er vigtigt at positionere området som en relevant og kompetent partner til vækstområdet i Hovedstaden når en forbindelse over Kattegat i fremtiden binder disse to centre sammen.